Meer filters

 • fr
 • Doelstelling: samen “beter” intelligent zijn…

  Mediatheek

  Door Alain Hosdey

  Deel dit document op de sociale media

  Intro

  Het artikel ‘Collectieve intelligentie en strategie’ heeft het concept van meervoudige intelligentie behandeld, het resultaat van wiskundige overwegingen en waarnemingen, waaruit kon worden besloten dat logisch-wiskundige intelligentie geen constant overwicht heeft. Hoewel deze intelligentie wel haar waarde heeft, moeten we toegeven dat complexe realiteiten aanpakken met enkel deze intelligentie kan leiden tot beperkte oplossingen die weinig efficiënt en uitvoerbaar zijn, of zelfs tot geen enkele oplossing. Dit komt vaak genoeg voor om hier de toepassing van meervoudige intelligentie door het individu en door groepen te behandelen.

  Het gaat er nu niet meer om de personen te selecteren die “logisch-wiskundig” het best in hun omgeving passen (arbeidsplaats, organisatie, leidinggevenden, collega’s enz.), maar de personen van wie het intelligentieprofiel het best aan deze omgeving beantwoordt. Daarom moeten we dit profiel identificeren, misschien wat omvormen, flexibeler maken, en het benutten in individuele en collectieve handelingen en in de relaties met anderen.

  I – Individu en meervoudige intelligentie

  Het is mogelijk om eventueel het eigen profiel van meervoudige intelligentie om te vormen. Hiervoor moeten we afstand nemen van de onveranderlijkheid van de persoonlijke zienswijze van de realiteit, van scholing, van onze relaties met anderen, van handelen. In tegenstelling tot het idee dat men zich vormt over het veelbesproken IQ is geen enkele van de acht intelligenties onveranderlijk. Nieuwe illustratie van de beruchte frase van Carl Rogers: People change! op voorwaarde dat men daar zelf voor kiest natuurlijk… En dat men weet hoe te veranderen.

  Uw intelligenties onder de loep

  Verschillen in intelligentieprofiel zijn al merkbaar in de kinderjaren. Naarmate de tijd verstrijkt, neemt het profiel van ieder individu vastere vormen aan, in die mate dat men voor zichzelf en voor anderen besluit: « Ik ben, hij/zij is nu eenmaal zo! » Waaruit te begrijpen valt dat “men is zoals men is en dat het geen zin heeft daar iets aan te veranderen”.

  In organisaties zijn vaak geïrriteerde opmerkingen te horen: “Ongelooflijk toch! Dinges moet zich zonodig in zijn bureau opsluiten telkens als hij een belangrijke beslissing moet nemen!” of: “Hij gaat weer iedereen op de zenuwen werken met zijn vragen vooraleer een beslissing te nemen! Om gek van te worden!” of ook: “Ik begrijp absoluut niet waarom het nodig is een gedetailleerde lijst op te stellen van alles wat men in de loop van de dag moet doen! Wat een tijdverlies!” Uitspraken die getuigen van onbegrip dat sterk beïnvloed is door het niet aanvaarden van een werkwijze die te zeer van de eigen werkwijze verschilt. Maar die men misschien nooit zelf heeft uitgeprobeerd om, wie weet, er evidente voordelen van te ontdekken.

  Weinig werknemers stellen zichzelf echter vragen over hun intelligentie en zijn dus onvoldoende in staat te weten of een werkwijze hen in staat stelt niet alleen intelligent te zijn, maar echt beter intelligent te zijn in hun beroepsfunctie. En dat is precies wat ons hier interesseert.

  Aan de hand van de beschrijvingen in het andere artikel hebt u zeker al kunnen aanvoelen of vaststellen dat u een voorkeur hebt voor bepaalde van de acht intelligentievormen. En dat u heel – te? – weinig gebruik maakt van de andere. Daarom is het van belang dat we hier dieper op ingaan met een hulpmiddel dat we aan het eind van dit artikel voorstellen. Dit hulpmiddel heeft geen wetenschappelijk doel. Het is geen test, maar een hulpmiddel dat niettemin niet zonder belang is.

  Over uw intelligentieprofiel

  We weten niet wat uw resultaten zullen zijn. We denken echter wel dat ze uw min of meer uitgesproken voorkeur duidelijk kunnen maken voor de drie of vier vormen van intelligentie die u kenmerken en bepalend zijn voor de manier waarop u de realiteit bekijkt.

  U zult niet voor alle items het cijfer “4” halen in de twee kolommen. Dat is volkomen normaal! Het was niet de bedoeling om voor examen te slagen of te weten of u al dan niet intelligenter bent dan anderen, maar om te ontdekken hoe u intelligent bent. Met andere woorden om na te gaan hoe u gebruik maakt van de waaier van mogelijkheden waarover de mens beschikt.

  De vergelijking tussen het plezierniveau en de frequentieniveaus voor meerdere items zal zeker zichtbaar worden. Drie fenomenen worden onderscheiden: “situatie van gelijkheid”, “situatie van inspanning” en “remsituatie”.

  Situaties Toelichting
  Gelijkheid

  Plezier = frequenties

  Bevredigende evenwichtssituatie. Bij de uitgeoefende activiteiten kan men vaak genoeg gebruik maken van een of meer intelligentievormen om er plezier aan te beleven.
  Inspanning

  Plezier < frequenties

  Situatie van onevenwicht. Bij de uitgeoefende activiteiten moet vaker dan gewenst gebruik worden gemaakt van een of meer intelligentievormen. Gevaar voor spanningen, stress, uitputting.
  Rem

  Frequenties < plezier

  Situatie van onevenwicht. Bij de uitgeoefende activiteiten moet minder vaak dan gewenst gebruik worden gemaakt van een of meer intelligentievormen. Gevaar voor frustratie, ontmoediging, gebrek aan inzet.

  Remmen en inspanningen zijn in zekere zin min of meer intense waarschuwingssignalen waar u zich al dan niet in kunt schikken. Het is echter mogelijk om bepaalde onevenwichten weg te werken, die te duidelijk, te hinderlijk of te verontrustend zijn. Enkele vragen vooraleer we dieper op het thema ingaan.

  Vragen over uw profiel van meervoudige intelligentie
  1 – Zijn er opvallende verschillen tussen de kolom “plezier” en de kolom “frequenties” voor bepaalde items? bepaalde totalen?

  2 – Zo ja, wil/moet ik dit bijsturen?

  3 – Is de spreiding van intelligenties verenigbaar met mijn beroepssituatie?

  4 – Zijn er vormen van intelligentie die ik heb verwaarloosd, terwijl ik ze vroeger wel benutte?

  5 – Wat ga ik doen om mijn intelligentieprofiel om te vormen?

  Het is nooit te laat…

  Indien u niet tevreden bent over de resultaten van de vragenlijst, staat het u vrij elke gewenste beslissing te nemen tussen twee uitersten: “Ik doe niets, het is toch te laat!” of “Het wordt hoog tijd dat ik er wat aan doe!” Laten we even veronderstellen dat u de tweede optie kiest. In de kolom “Aandachtspunten” stellen wij enkele mogelijkheden voor, die u kunt overnemen.

  Vormen Centrale ideeën Aandachtspunten
  Linguïstisch De gedachte in gesproken en geschreven uitdrukking omzetten.

  Communicatie, formulering.

  Aan amateurtheater, improvisatie doen. Boeken een waardevolle plaats geven in zijn leefwereld. Zich in een bibliotheek inschrijven. Kruiswoordraadsels oplossen. Teksten schrijven over onderwerpen die in de smaak vallen, die amuseren. Op verschillende manieren over een zelfde onderwerp schrijven. De etymologie van woorden opzoeken. Teksten van aantekeningen voorzien, samenvattingen maken. Teksten, gedichten uit het hoofd leren. Vaak woordenboeken gebruiken (synoniemen, analogieën, citaten enz.). Herformuleren met andere woorden. Zeer goede auteurs lezen in uw eigen taal of een andere taal.
  Logisch-wiskundig De wereld begrijpen volgens oorzaak en gevolg.

  Beredenering, analyse van de realiteit.

  Spelletjes spelen waarbij een beroep wordt gedaan op rekenen, logica of strategie: sudoku, schaak, cluedo. Hoofdrekenen en de moeilijkheid van de bewerkingen voortdurend opdrijven. Diepgaande analyses van complexe processen uitvoeren. Een ingewikkeld probleem samenvatten. Verschillende gevolgen van een handeling voorspellen. Een proces plannen. Een schatting maken van tijd en omvang.
  Visueel De wereld in 3D-weergave begrijpen en creëren.

  Creëren, voorstellen.

  De realiteit weergeven met grafische voorstellingen. Voorwerpen vanuit verschillende hoeken bekijken. Kleuren proberen te combineren. Schematisch voorstellen met schetsen, mind mapping. Zich oefenen in tekenen met oog voor de regels van het perspectief. De inrichting van uw woning hertekenen. Foto’s nemen en het licht analyseren. Dieren observeren met een verrekijker. Musea en kunstgalerijen bezoeken en de vormen en kleuren bestuderen. Schilderen. Logo’s ontwerpen.
  Intermenselijk De wereld begrijpen door rekening te houden met de realiteit van de andere.

  Samenwerking, wisselwerking.

  Over eventuele problemen praten met een vertrouwenspersoon. Zwijgen en luisteren wanneer iemand spreekt. De woorden van iemand samenvatten en hem vragen te reageren. De gevoelens van de anderen proberen te ontdekken. Activiteiten met anderen organiseren. Zich tot zoveel mogelijk mensen wenden om ideeën uit te wisselen en hun manier van werken te begrijpen. Reizen om andere culturen en gebruiken te ontdekken door de toeristische routes te verlaten. Zich ten dienste van anderen stellen. Empathie tonen.
  Intrapersoonlijk De wereld begrijpen aan de hand van het eigen referentiekader.

  Introspectie, kracht van het Ik

  De balans opmaken van zijn evolutie op verschillende gebieden. Een jaarlijkse check-up van zijn carrière maken. Met een bekwame coach werken. Een beroepsproject opstellen. Nadenken over het benutten van de eigen bekwaamheden. Zich afvragen hoe men de dingen anders, beter kan doen. Verschillende modellen voor persoonlijk functioneren ontdekken. Nieuwe activiteiten aanvatten en kijken wat de reacties, successen en moeilijkheden zijn. Mediteren.
  Lichamelijk Zijn lichaam op een behendige, verfijnde, harmonieuze manier bewegen.

  Beweging, actie.

  Stretchen en zich op zijn spieren, zijn bewegingen concentreren. Sport, toneel, dans, lichamelijke expressie, yoga enz. Wandelingen, fietstochten maken. Mimespelletjes spelen. Een ruimte voor gymnastiekoefeningen inrichten. Aandacht hebben voor de reacties van het lichaam na een zware inspanning. Zich in het algemeen om zijn gezondheid bekommeren. Voorwerpen ontdekken door aanraken.
  Muzikaal Denken in muziek, ritmes en klanken.

  Ritme, harmonie.

  Muziek beluisteren en de instrumenten proberen te herkennen. Verschillende muziekstijlen ontdekken (country, rock, klassiek, opera, Latijns-Amerikaans enz.). Zingen, neuriën. Gebaren ter ondersteuning van een melodie. Ritme leren brengen in taal. Concerten bijwonen. Deelnemen aan karaoke. Bij een koor zingen. Op hetzelfde ritme spreken als zijn gesprekspartners.
  Naturalistisch De wereld begrijpen via het milieu.

  Keuze, duur, systemisch.

  In de natuur wandelen en het leven rondom zich observeren. Planten en dieren leren herkennen. Het gedrag van dieren observeren, naar documentaires hierover kijken. Zich inspannen voor milieubescherming, energiebesparing. Zijn omgeving wijzen op duurzame ontwikkeling. Aandacht hebben voor de wisselwerking tussen verschillende milieus.

  Formes

  Idées-clés Renforcement
  Linguistique Traduire la pensée en expression orale et écrite.

  Communication, formulation.

  Faire du théâtre en amateur, de l’improvisation. Valoriser les livres dans son lieu de vie. S’inscrire à une bibliothèque. Faire des mots croisés. Rédiger des textes sur des sujets qui plaisent, qui amusent. Écrire de plusieurs façons sur un même sujet. Chercher l’étymologie des mots. Annoter des textes, faire des fiches-résumés. Mémoriser des textes, des poèmes. Utiliser fréquemment des dictionnaires (synonymes, analogique, citations…). Reformuler avec d’autres mots. Lire de très bons auteurs dans votre langue ou une autre.
  Logico-Math Comprendre le monde par le biais de la cause à effet.

  Raisonnement, décomposition de la réalité.

  Faire des jeux impliquant le calcul, la logique ou la stratégie : Sudoku, échecs, Cluedo. Faire du calcul mental et augmenter la difficulté des opérations au fur et à mesure. Procéder à des analyses approfondies de processus complexes. Synthétiser un problème complexe. Prédire différentes conséquences d’une action. Planifier un processus. Estimer des temps et des dimensions.
  Visuelle Comprendre et créer la représentation du monde ne 3D.

  Création, représentation.

  Représenter la réalité à l’aide de graphiques. Observer les objets sous différents angles. Chercher à marier les couleurs. Schématiser par le dessin, le mind mapping. S’entraîner à dessiner en respectant les règles de la perspective. Redessiner l’agencement de votre habitat. Prendre des photos et analyser la lumière. Observer des animaux avec des jumelles. Visiter des musées, des galeries d’art et observer les formes, les couleurs. Peindre. Inventer des logos.

   

  Interpersonnelle Comprendre le monde en intégrant la réalité de l’autre.

  Coopération, interaction.

  En cas de problème, en parler avec une personne de confiance. Se taire et écouter quand une personne parle. Résumer les propos d’une personne et lui demander de réagir. Tenter de découvrir les émotions vécues par les autres. Organiser des activités avec d’autres. S’adresser à un maximum de personnes pour échanger des idées, comprendre leur mode de fonctionnement. Voyager pour découvrir d’autres cultures et habitudes en quittant les circuits touristiques. Se mettre au service d’autres. Développer l’empathie.
  Intra personnelle Comprendre le monde avec son propre cadre de référence.

  Introspection, force du Moi.

  Faire le point de son évolution dans différents domaines. Réaliser un check-up annuel de carrière. Travailler avec un coach compétent. Établir un projet professionnel. S’interroger sur l’utilisation de ses compétences. Se demander comment faire les choses autrement, mieux. Découvrir différents modèles de fonctionnement personnel. Se lancer dans de nouvelles activités et s’interroger sur ses réactions, ses succès et difficultés. Pratiquer la méditation.
  Corporelle Utiliser son corps de manière fine, élaborée, harmonieuse.

  Mouvement, action.

  Faites du stretching et se concentrer sur ses muscles, ses mouvements. Pratiquer un sport, faire du théâtre, de la danse, de l’expression corporelle, du yoga… Faire des randonnées à pied, à vélo. Jouer des jeux de mimes. Installer un espace réservé à de la gymnastique. Être attentif aux réactions de son corps après un effort important. Se préoccuper de manière générale de sa santé. Découvrir des objets par le toucher.
  Musico Penser en musique, rythmes et sons.

  Rythme, harmonie.

  Écouter de la musique et essayer de reconnaître les instruments utilisés. Découvrir différents styles musicaux (country, rock, classique, opéra, sud-américaine…). Chanter, fredonner. Imaginer des gestes appuyant une mélodie. Apprendre à rythmer son langage. Assister à des concerts. Participer à des karaokés. Rejoindre une chorale. Parler au même rythme que ses interlocuteurs.
  Naturaliste Comprendre le monde par l’environnement.

  Choix, durée, systémique.

  Se promener dans la nature et observer la vie autour de soi. Apprendre à reconnaitre les végétaux et les animaux. Observer les comportements des animaux, regarder des documentaires à ce propos. Mettre en œuvre des actions de protection de l’environnement, d’économie d’énergie. Rendre son environnement attentif au développement durable. Être attentif aux interactions entre différents environnements.

  U moet ingelogd zijn om verder te kunnen lezen…

  Inloggen

  Inhoud

  Auteur

  Alain Hosdey

  Alain Hosdey is licentiaat en consulent psychologische wetenschappen. Meer dan 40 jaar lang observeerde en evalueerde hij het gedrag van minstens 20.000 mensen tijdens selectieprocedures, outplacement, opleiding en carrièrebegeleiding. Hij is voorzitter van de HR-redactie van Edipro.